ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

รูปสัญลักษณ์เด็กดีนั่งพนมมือในกรอบวงกลมที่มีจั่วสามเหลี่ยมตั้งวางอยู่ด้านบนสุด หมายถึง เด็กไทยที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาแบบองค์รวมและตามหลักวิถีพุทธให้สามารถเป็นเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม ขณะที่สีเขียวของกรอบวงกลม หมายถึงความตระหนักรู้ในตนที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้สามารถปรับปรุงไปสู่การมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ธันวาคม พ.ศ. 2552

จุดเริ่มเดิมทีเกิดจากเจตจำนงของกลุ่มเพื่อนที่เคยศึกษาเล่าเรียนร่วมกันมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างมีความเห็นชอบตรงกันในการสนับสนุนการก่อตั้ง ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’…. ให้เป็นองค์กรช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ตามศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการได้ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญ 2 ประการ ได้แก่

  • การสร้างเสริมทักษะชีวิต และการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเปราะบาง อาทิ ถูกกระทำรุนแรง ยากจนข้นแค้น ทุพพลภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเด็กดีหนองคายในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค จึงทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
  • ด้วยเหตุที่ว่า บ้านเด็กดีหนองคาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ การช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนนั่น จึงขึ้นอยู่กับการระดมทุนที่ได้รับจากเพื่อนๆ และการตั้งกล่องรับบริจาค ณ เมืองหนองคาย อย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในบริบทสังคมและชีวิต การช่วยเหลือของบ้านเด็กดีหนองคาย จึงเป็นไปตามหลักพอเพียง กล่าวให้เข้าใจอย่างง่ายคือ “มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย”…. แต่หลักการดังกล่าวนี้ อาจไม่ใช่แรงกระตุ้นที่ดีมากพอในการสร้างคุณความดีนี้ให้มีความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อผลการดำเนินงานพัฒนาสังคมของบ้านเด็กดีหนองคายได้สร้างความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์เบื้องต้นมาแล้ว ประกอบกับ ความพร้อมตามเงื่อนไขของทางราชการ เพื่อนๆ จึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งบ้านเด็กดีหนองคาย ให้เป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการไทย กอปรด้วยเป้าหมายและ วัตถุประสงค์หลักสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามหลักการพัฒนาแบบองค์รวมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

ตุลาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ชื่อย่อ มกพด. ภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Fellowship Foundation for Child and Youth Development (FCYD) เป็นผลพวงอันดีจากบ้านเด็กดีหนองคายที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดหนองคาย เลขที่ 5/2557 โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย ตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ทั้งทางด้านการศึกษา สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของไทย ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และคณะที่ปรึกษาอาวุโสจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

“เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”… คำขวัญนี้เป็นความสัจจริงทุกประการที่ มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจะยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักในการทำงาน และนี่ก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้) ของมูลนิธิ …