ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง

ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง

ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มีห้องเรียนสำหรับเด็กๆ เพียง 2 ห้อง แต่มีนักเรียนทั้งหมด 84 คน คณะครูจึงปรึกษาหารือกับชุมชนที่จะทำผ้าป่าการศึกษาในการระดมทุนเพื่อต่อเติมอาคาร ด้วยความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและศูนย์พํมนาเด็กเล็ก ทำให้ยอดเงินผ้าป่าได้มากถึง 120,000-บาท คณะครูและกรรมการสถานศึกษาจึงมีมติในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตามขนาดของพื้นที่ที่สามารถทำได้ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามงบที่มีอยู่ แต่ยังขาดงานปรับปรุงต่อเติมบางส่วน ได้แก่ ห้องน้ำใหม่ ฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง งานทาสีและไฟฟ้าอาคาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบเพิ่มเติมในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน 20,000-บาท โดยได้แรงงานอาสาสมัครของชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน… เพื่อเป็นศิริมงคล คณะครู ผู้นำและชาวบ้านแบง พร้อมเด็กๆ ได้ร่วมกันทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่ ที่มีห้องใหญ่ สวยสดใสและสะดวกสบายแก่เด็กๆ งบสนับสนุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารครั้งนี้ ได้มาจากทุกท่านที่ช่วยบริจาคสมทบผ่านกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิฯ ที่ไปตั้งตามห้างร้านต่างๆ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบงมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ