ประชุมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ประชุมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ประชุมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่.. ด้วยความร่วมมือกับ อบต.หายโศกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย อ.บ้านผือ อุดรธานี มูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ที่มีบุตรอายุแรกเกิด-2ปี #59คน เพราะห้วงวัยแรกเกิดและวัยแบเบาะเตาะแตะ นอกเหนือจากการเติบโตสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แล้ว เด็กเล็กกำลังสร้าง “แม่ที่แท้จริง” ตามหลักของการพัฒนาสมองที่ดี EF-Executive Function เด็กเล็กตามชนบทจำนวนมากที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยตนเอง แต่ให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยง ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงได้จัดการประชุมให้ความรู้นี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็น “ผู้เลี้ยงหลัก” ที่เด็กจะยึดถือเป็นแม่ที่แท้จริงและเป็นเสาหลักสำหรับพัฒนาการด้านต่างๆ ต่อไป ขอขอบคุณท่านนายก อบต.หายโศกและคณะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารและเสื้อผ้าของใช้สำหรับเด็กเล็กให้กับแม่มือใหม่ที่เข้าร่วมการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นสำหรับเด็กมาให้ อนุโมทนาสาธุ ขอบคุณครับ …/…