มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัย ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง บึงกาฬ

มอบข้าวสารอาหารแห้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยจำนวน 80 ครอบครัว พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีมีพัฒนาการที่สมวัย” เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในเมืองหรือในชนบท ปัญหาที่เกิดกับเด็กนั้นแทบจะไม่แตกต่างกัน #เด็กติดโทรศัพท์ #เด็กไม่ยอมกินข้าว #เด็กร้องชักดิ้นชักงอ #เด็กมีสมาธิสั้น #เด็กดื้อเกินเหตุ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีที่มาที่ไปตามวิธีการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมของแต่ละครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ พ่อแม่ผู้ปกครอง นอกเหนือจากความรักความเมตตาลูกแล้ว ต้องเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก จะแก้ไขปัญหาของลูก ให้ปรับและแก้ไขที่พ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อน ขอขอบคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ที่มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโพธิ์หมากแข้ง และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ ในครั้งนี้ ผู้ปกครองของเด็กๆ ในตำบลโพธิ์หมากแข้งได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มาในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…