ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 940 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 677 การบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบริจาคผ่านธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชีมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาสาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
บัญชีเลขที่982-8-58723-8

บริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

หน่วยงานมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่อยู่เลขที่ 81 หมู่ 12 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์089 539 9119, 042 414880-1
อีเมลfcyd2014@gmail.com

ร่วมบริจาคมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิแล้ว ตามหลักฐานประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดหนองคายและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขทะเบียนที่ 5/2557

บริจาคทางไปรษณีย์: ธนานัติสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

บริจาคทางเช็ค: เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

การรับใบเสร็จรับเงิน: กรุณาส่งสำเนาใบฝาก พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มายังมูลนิธิฯ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนนี้ เด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือและได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งก็เป็นรากฐานประการหนึ่งในการนำพาชีวิตไปสู่อนาคตที่ดี