ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตามที่สถานฑูตเยอรมนีประจำประเทศไทยได้ให้งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา ต.โสกก่าม อ.เซากา จ.บึงกาฬ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานมานาน บัดนี้การก่อสร้างปรับปรุงโดยแรงงานจิตอาสาจากพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนของทั้ง 2 หมู่บ้านได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ ในนามตัวแทนของสถานฑูตเยอรมนีประจำประเทศไทยจึงขอส่งมอบอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จทั้ง 2 แห่งนี้เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาเด็กของชุมชนต่อไป ขอขอบคุณสถานฑูตเยอรมนีประจำประเทศไทยที่สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด 365,000-บาท (ไม่มีการจ้างผู้รับเหมา) ขอขอบคุณท่านนายก อบต.โสกก่าม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คุณครูทุกคน และที่สำคัญขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองและชาวบ้านดงสว่างชาวบ้านบ่อพนาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลัง จนสามารถทำให้การปรับปรุงนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่ลูกหลานของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ