การประชุมความร่วมมือในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

การประชุมความร่วมมือในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อ. สระใคร จ. หนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมประชุมกับหัวหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.) และหัวหน้าเครือข่ายอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อพม.) ประจำอำเภอสระใคร จ. หนองคาย… ในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก… โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษา ประจำเขต อ. สระใคร การช่วยเหลือเร่งด่วนนี้ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือการประกอบอาชีพ การส่งต่อและรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็ก เป็นต้น ขอขอบคุณท่านหัวหน้าเครือข่ายทุกท่านที่ได้เข้าร่วมทำงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆ ให้ได้มีโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น… ท่านใดประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเหล่านี้ สามารถติดต่อมูลนิธิฯ และ ข้อมูลของโครงการ ท่านสามารถดูได้ใน website ของมูลนิธิฯ ที่ http://www.fellowship-thaichild.org/index.php-th-Pages-OurProjectsProject1