การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพถิ่นฐานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพถิ่นฐานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Organization for Migration (IOM) และองค์กรความร่วมมือในพื้นที่ดำเนินงานวิจัยได้ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัย “โครงการรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานลาวในไทย: ผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศลาว… เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพการทำงานของแรงงานชาวลาวในประเทศไทย ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ… และผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะได้นำเสนอให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวในลำดับต่อไป…. เขต จ. หนองคาย เป็นหนึ่งในพื้นที่การวิจัย รวมพื้นที่ จ. ขอนแก่น จ. อุบล จ. สงขลา จ. ปทุมธานี จ. สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร… โดยมีอาจารย์เปรมใจ วังศิริไพศาล นักวิจัยอาวุโสของสถาบันเอเชียศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ…

1. มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จ. หนองคาย

2. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จ. อุบลราชธานี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด – ทำการศึกษาพื้นที่เขต จ.ขอนแก่น

4. บ้านสุขสันต์ (NCCM) และเครือข่าย อสม. สงขลา จ. สงขลา

5. มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน … พื้นที่ กทม. ปทุมธานีและสมุทรสาคร