ค่ายครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก

ค่ายครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก

เด็กในวัยประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี เป็นห้วงวัยการพัฒนาพฤติกรรมของตัวตนที่สืบต่อจากห้วงปฐมวัย เด็กๆ ในวัยประถมศึกษามีหน้าที่สร้างผลผลิตด้านพฤติกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ตามหลักการ 3C ได้แก่ 1 Compete แข่งขัน ต่อสู้ ชิงดีชิงเด่นกับเพื่อนๆ 2 Compromise หลังการแข่งขัน เด็กๆ จะเรียนรู้การรอมชอม การประนีประนอมซึ่งกันและกัน และ 3 Coordinate เด็กๆ จะเรียนรู้การประสานสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การเล่นด้วยกันอีก ทำการบ้านและโครงงานต่างๆ ด้วยกัน สิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็กวัยประถมศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมได้-คือความเข้าใจและการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ค่ายครอบครัวฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้าง “สายสัมพันธ์ที่ดี” ระหว่างพ่อแม่ลูก #ปู่ย่าตายาย สายสัมพันธ์ที่ดีจะซึมซับอยู่ในห้วงคิดคำนึงของลูก เมื่อเติบโตและไปประสบกับสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน ลูกจะคิดถึงพ่อแม่ สายสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นเกราะป้องกันอบายมุขทั้งปวง สายสัมพันธ์ที่ดีได้มาจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก ในครั้งนี้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หัตถกรรมท้องถิ่น พืชผักสวนครัว อาหารเช้าอย่างง่าย อัตลักษณ์ชุมชนและการละเล่นพื้นบ้าน ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน…