ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท

ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท

ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบาก.. มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ยากลำบากมากจากผลกระทบของโควิท จำนวน 3 ครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านท่าคำรวม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พร้อมกับให้คำปรึกษาหารือถึงแนวทางการดูแลลูกหลานในห้วงโควิทนี้ สถานการณ์โควิทในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายแต่อย่างใด โรงเรียนยืดขยายการปิดโรงเรียนออกไปเป็นระยะๆ เด็กๆ ต้องทำการบ้านตามใบงาน ผลกระทบจากโควิทที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือการถดถอยในพัฒนาการของเด็ก (Regression) เมื่อเวลาของห้องเรียนหายไป ผู้ปกครองที่ไม่ตระหนักในข้อนี้ ปล่อยปละละเลยลูกหลานให้อยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือและเกมส์ออนไลน์ อันนี้ อันตรายอย่างยิ่ง มูลนิธิฯ กำลังศึกษาและเตรียมการความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาการด้านต่างๆ ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคและส่งมอบเสื้อผ้าสิ่งของมาให้ อนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ