ทีมงานมูลนิธิ

ทีมงานมูลนิธิ

นายเนรมิต วิเชียรเครือ

ผู้อำนวยการโครงการ

การทำงานที่ผ่านมา

  • ผู้จัดการโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษแห่งประเทศไทย
  • ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิโยนก จังหวัดลำปาง
  • ผู้ประสานงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลนิธิศูนย์การพัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิค ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • หัวหน้าโครงการ มูลนิธิรักษ์เด็ก สำนักงานอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทที่ปรึกษา Environmental Resources Management (ERM) Thailand

ผลงานการวิจัย

  • สิทธิทางการศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย – การวิจัยระดับชุมชน พ.ศ. 2556
  • สถานการณ์และความท้าทายของเด็กต่างด้าวในการศึกษาต่อในประเทศของตนเอง (เมียนมาร์) พ.ศ. 2557
  • การย้ายถิ่นฐานของแรงงานลาว: ผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศลาว พ.ศ.2558

นายจิระพงษ์ หันจางสิทธิ์

ผู้จัดการมูลนิธิฯ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นางสาวจิรวรรณ เทศดี

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

คุณแซนดร้า วาเลนเบรอร์เดอร์

ที่ปรึกษาต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย ยูเทรชต์ (UUAS) ประเทศเนเธอร์แลนด์

Kelly Corbett

ผู้ประสานงานต่างประเทศ

ภาษาศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์

นายอธิวัฒน์ มีพรหม

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

นายสุรเดช จันทร์เมือง

ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย