ปฐมนิเทศและอบรมครูภาษาอังกฤษ 2015

ปฐมนิเทศและอบรมครูภาษาอังกฤษ 2015

มูลนิธิฯ ในโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) ได้ปฐมนิเทศและฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในความร่วมมือของโครงการ ได้แก่ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และโรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ. บึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจในบริบทการศึกษาของไทย หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย การดำรงและใช้ชีวิตในสังคมและชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการเรียนรู้ภาษาไทย อาหารไทย เป็นต้น การฝึกอบรมยังรวมถึงการเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่สำคัญด้านศาสนาและวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ โรงเรียนพานพร้าว อ. ศรีเชียงใหม่ วัดหินหมากเป้ง วัดป่าภูก้อน ซึ่งทำให้ครูภาษาอังกฤษเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนชาวพุทธศาสนา หลังจากการเข้ารับทำหน้าที่แล้ว มูลนิธิฯ ยังมีแผนงานการติดตามและสนับสนุนครูภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ดังกล่าว