ประชุมครูปฐมวัย อ.ปากชม จ.เลย

ประชุมครูปฐมวัย อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หลายแห่งปิดทำการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิท บัดนี้ใกล้เวลาจะเปิดเทอมตามประกาศของทางราชการแล้ว (1 พ.ย.) เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของ ศพด. มูลนิธิฯ และเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนได้จัดการฝึกอบรมให้กับครูๆ ของ ศพด. ในเขต อ.ปากชม จ.เลย จำนวน 50 คน โดยมีเนื้อหาสาระหลักที่มุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย #DSPM ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นมาให้ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเอาไปมอบให้กับครูๆ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากลำบากต่อไป ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนเทศบาลอนุบาลนาโป่งที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ …/…