ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.อุดรธานี

ฝึกอบรมครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขตพื้นที่ จ.อุดรธานี

ฝึกอบรมครูปฐมวัยครั้งที่ 3/2562 จังหวัดอุดรธานี #โครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา

ภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงต้นสังกัด #มหาดไทย และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กำหนดไว้ #ศึกษาธิการ แม่ครูจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กๆ ได้มีการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจและมีสติปัญญาที่ดี และในปี 2562 นี้เป็นปีแรกที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป แม่ครูหลายคนประสบปัญหาในการดูแลไม่ทั่วถึง เพราะเด็ก 2 ขวบนั้น ยังไม่มีความพร้อมด้านสังคมเพียงพอในการสื่อสารความต้องการของตนเอง รวมทั้งการควบคุมการขับถ่าย การเล่นกับเพื่อนๆ แม่ครูจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้โดยความร่วมมือกับสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ไปจัดอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี เพราะต้องการให้แม่ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน หัวข้อหลักของการฝึกอบรมยังคงเป็นการทำความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยเน้นเนื้อหาการนำหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ตามศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นับตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดู การจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

มีแม่ครูพ่อครูเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ 184 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 79 แห่งและมีเด็กปฐมวัยในฐานะผู้รับประโยชน์สูงสุด (Ultimate Beneficiaries) จำนวน 4,215 คน มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะทำงานในพื้นที่ทุกท่าน #นำโดยแม่ครูต้อย ที่ได้ประสานงานและเตรียมการทุกอย่าง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลพันดอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ขอขอบคุณอาจารย์หน่อย ธีรภรณ์ ภักดีและนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มรภ.อุดรธานี และขอขอบคุณแม่ครูทุกท่านที่สละเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาฝึกอบรมพัฒนาตนเอง มูลนิธิฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ความรู้ที่ทุกท่านได้รับและนำไปใช้พัฒนาลูกๆ ปฐมวัยของทุกท่านต่อไป ขอบคุณครับ …/…