ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย

ฝึกอบรมครูปฐมวัย จ.เลย ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ห่างไกล นั่นคือ ครูปฐมวัยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร การฝึกอบรมที่จัดโดยมูลนิธิฯ และเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน จึงเป็นความตั้งใจที่จะต่อยอดขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับตำบลและหมู่บ้าน-ที่ที่มีเด็กปฐมวัยจำนวนไม่น้อยกำลังประสบปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม #พ่อแม่วัยรุ่น #ปู่ย่าตายาย หัวข้อการฝึกอบรม “แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย” เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณภาพของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ก่อน 3 ขวบและ 3-6 ขวบ) และจะจัดทำกิจกรรมอะไรอย่างไร เพื่อให้บรรลุคุณลักษณะที่ต้องการได้ นับเริ่มตั้งแต่สุขภาพร่างกาย ว่าด้วยเรื่องกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก การสื่อสาร การช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการฝึกอบรม ยังได้เพิ่มเนื้อหาการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยและพัฒนาการของสมองที่ดีตามหลักการ EF-Executive Function งบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มาจากผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้บริจาคสมทบมาให้กับมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และขอขอบคุณท่าน ผอ. ชวลิต คณะครูปฐมวัยในสังกัดของเทศบาลตำบลนาโป่ง จ.เลย ขอขอบคุณคณะเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขัน และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นและหนังสือนิทานมาให้ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำมาแจกและมอบให้ศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ได้เอาไปให้เด็กๆ ของครอบครัวที่ยากลำบากต่อไป อนุโมทนาสาธุครับ