ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ฝึกอบรมครูปฐมวัย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยจำแนกออกเป็น 5 ด้านหลัก ตามกลุ่มของเด็กอายุก่อน 3 ขวบและ 3-6 ขวบ มาตรฐานฯ นี้ เป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับสถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการใช้มาตรฐานฯ นี้ การฝึกอบรมครูปฐมวัยในครั้งนี้ที่ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็นการต่อยอดขยายผลของโครงการ “ครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา” ในระดับจังหวัดที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว ลงมาสู่ในระดับตำบล เพื่อให้แม่ครูของ ศพด. ที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการปรับปรุงข้อมูลความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง มีครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กจำนวน 63 คน จาก ศพด. 29 แห่ง ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีเด็กเล็กปฐมวัยอายุ 2-5 ขวบในฐานะผู้รับประโยชน์สูงสุดรวมกันแล้วจำนวน 1,091 คน ที่แม่ครูเหล่านี้ จะนำเอาข้อมูลความรู้และทักษะปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน และคณะครูทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านความรู้ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกๆ ปฐมวัย… เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ ขอบคุณครับ …/…