มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กๆ ที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กๆ ที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กๆ ที่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน โครงการครูปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนา-แรกเริ่มเดิมทีนั้น เกิดมาจากการทำงานร่วมกันและสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนครูศูนย์เด็กเล็กที่อำเภอปาย จากนั้นต่อมามูลนิธิฯ จึงได้มาริเริ่มการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในเขตอีสานตอนบน ในครั้งนี้คณะทำงานของโครงการฯ นำโดยอาจารย์ธีรภรณ์ ภักดี จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้ไปเยี่ยมเพื่อนครูปฐมวัยที่อำเภอปาย #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสร้อยและบ้านไทรงาม ไปพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างเด็กพื้นที่บนภูเขาสูงและเด็กอีสานตามแนวชายแดนไทย-ลาว… ไม่ว่าจะเป็นเด็กบนภูเขาสูงหรือเด็กพื้นที่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็คือเด็กไทยที่ต้องการการพัฒนาอย่างรอบด้าน ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มูลนิธิฯ ได้มอบตุ๊กตาและผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กๆ ยิ่งตอนนี้ อากาศที่ปาย หนาวมากก… ขอขอบคุณแม่ครูของ ศพด.บ้านม่วงสร้อยและบ้านไทรงามทุกคนที่ทำงานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้วยหัวใจของแม่ครูที่แท้จริง …ภูเขาสูงชัน มิอาจกั้น หัวใจครู… ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่ครูนุช แม่ครูพิณ และเพื่อนครูทุกท่านที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กไทยของเรา… รักษาสุขภาพและป๊ะกันแห๋มเน้อ…