มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านห้วยค้อ อ.สังคม หนองคาย

มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ บ้านห้วยค้อ อ.สังคม หนองคาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ใช้สถานที่ศาลาประชาคมเก่าของหมู่บ้านมาทำเป็นศูนย์เด็กเล็ก มีพื้นที่คับแคบและใช้งานมานานมาก ทำให้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ประกอบกับทำเลที่ตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อฝนตกหนักจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าไปในอาคาร ทำให้เด็กเล็กอยู่กันอย่างยากลำบาก

มูลนิธิฯ ได้ปรึกษาหารือร่วมกับ อบต.บ้านม่วง ต้นสังกัดของศูนย์เด็กเล็กและเห็นชอบร่วมกันในการก่อสร้างและปรับปรุง บัดนี้ พื้นที่ส่วนต่างๆ ทั้งการต่อเติมอาคารส่วนขยาย การจัดทำร่องระบายน้ำโดยรอบ การปรับปรุงอาคารเดิม ซ่อมหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ทาสีใหม่และติดตั้งพัดลมฝาผนัง ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลโดยแรงงานอาสาสมัคร ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลาน

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตา คุณแม่วิมลรัตน์-คุณสรวิศย์-คุณเลิศลักษ์ ลีนุตพงษ์ ในนามของมูลนิธิเมตตาธรรมเพื่อเด็กยากไร้ ได้มอบเงินงบประมาณมาให้ รวมกับส่วนสมทบจากทุกท่านที่ได้อุดหนุนกิจกรรมระดมทุนตามบู๊ทที่ไปตั้งในห้างร้านต่างๆ รวมงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ทั้งสิ้น 145,000 บาท มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค้อ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…