มอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กแก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ

มอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กแก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ

ผู้แทนของมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) โดยคุณแม่หนูไตร โคตรชมภู หัวหน้า อสม. ตำบลหนองนาง อ. ท่าบ่อ หนองคาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนและข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวต่างๆ ในเขตอำเภอสระใครและอำเภอท่าบ่อ จ. หนองคาย เช่น ครอบครัวของนายไพเราะ ลุนจันทา ตำบลบ้านฝาง อ. สระใคร จ. หนองคาย ซึ่งได้รับอุบัติเหตุทำให้สูญเสียมือทั้งสองข้าง ไม่สามารถใช้การหรือทำงานปกติได้ ส่งผลกระทบต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดูแลลูกชายจำนวน 2 คนที่กำลังเจริญเติบโตและศึกษาชั้น ป. 4 และชั้นอนุบาล

การช่วยเหลือเร่งด่วนนี้ พิจารณาจากสภาพความยากจนและการดำรงชีวิตของครอบครัวที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูและการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานเป็นหลักสำคัญ โดยประสานงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและคณะ อสม. ในพื้นที่ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะได้ประสานงานเพื่อการส่งต่อและการช่วยเหลือตามระบบของราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป