มอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กกำพร้า บ้านมิตรมวลเด็ก จังหวัดหนองคาย

มอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กกำพร้า บ้านมิตรมวลเด็ก จังหวัดหนองคาย

บ้านมิตรมวลเด็ก จ. หนองคาย เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานพอควรใน จ. หนองคาย เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กกำพร้าก่อนการส่งต่อไปยังครอบครัวอุปถัมภ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ได้มีการติดต่อและช่วยเหลือเกื้อกูลบ้านมิตรมวลเด็กอยู่ตลอดมา ในครั้งนี้ ผู้แทนโดยนายเนรมิต วิเชียรเครือ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านมิตรมวลเด็ก จ. หนองคาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,216-บาท (แปดพันสองร้อยสิบหกบาท) โดยมีครูจันทร์เพ็ญ หัวหน้าบ้านมิตรมวลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้รับเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆ ในบ้าน อาทิ นมผง อาหารหลัก อาหารเสริม ผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ ขอบุญกุศลทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติจงดลบันดาลให้เด็กๆ ทุกคนมีอนาคตและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดีต่อไป