มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากลำบาก

มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่ยากลำบาก เครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอีสานตอนบน พื้นที่จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนครและนครพนม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ให้สามารถพัฒนาเด็กเล็ก (2-5 ขวบ) ให้มีการเจริญเติบโตสมวัยและพัฒนาการของสมองที่ดี พันธกิจของเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน นอกเหนือจากการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความสามารถของครูแล้ว ยังขยายความรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวของเด็กปฐมวัยที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนแร้นแค้น และความไม่พร้อมทั้งปวงของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงและดูแลเด็กเล็ก เนื่องในโอกาสการจัดตั้งเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน ครูปฐมวัยที่เป็นกรรมการของเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนในแต่ละพื้นที่ ได้นำเสื้อผ้าและของใช้สำหรับแด็กนำไปมอบให้กับครอบครัวของเด็กปฐมวัยที่ยากลำบาก เป็นการช่วยสอดส่องดูแลและให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน มูลนิธิฯ ในฐานะผู้ประสานงานของเครือข่ายครูปฐมวัยอีสานตอนบน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นและของใช้สำหรับเด็กเล็กมาให้ และขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/…