วันวิชาการ “ภาษา… สาระน่ารู้”

วันวิชาการ “ภาษา… สาระน่ารู้”

กิจกรรมวันวิชาการ “ภาษา… สาระน่ารู้”

เป้าหมาย: นักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) โรงเรียนบ้านท่าคำรวม โรงเรียนบ้านสามหนอง โรงเรียนชุมชนบ้านตูมและโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม เขตตำบลบัวตูม อ.โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ (กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้ทางภาษาที่สนุกสนาน (ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ เพื่อฟื้นฟูและฝึกฝนการทำงานของสมองให้มีความตื่นตัวด้านทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารแสดงออกอย่างเหมาะสม #ฟังพูดอ่านเขียน

ผลลัพท์ความสำเร็จ: นอกเหนือจากวิชาความรู้และของรางวัลต่างๆ ที่นักเรียนได้รับแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จคือ ความสุขความสนุกสนานจากเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความประทับใจ – ซึ่งความประทับใจนี้จะเป็น “ฐาน” ของแรงบันดาลใจ Inspiration ที่สร้างทัศนคติเชิงบวกของเด็กๆ ต่อการเรียนรู้ภาษาในอนาคต.. ต่อไป

ขอขอบคุณท่าน ผอ.คูณ โรงเรียนบ้านท่าคำรวม ในฐานะโรงเรียนเจ้าภาพ ผู้บริหารและคณะคุณครูของทุกโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์แก่ครอบครัวทุกท่าน ให้ได้มีบุตรหลานเจริญเติบโตเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ สาธุ …/\…