วันวิชาการ “ภาษา.. สาระน่ารู้”

วันวิชาการ “ภาษา.. สาระน่ารู้”

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของนักเรียนตามโรงเรียนในชนบท คือ ทักษะการสื่อสาร การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ มูลเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะนี้มีหลายอย่าง ระดับสติปัญญา การจดจำคำศัพท์ต่างๆ การคิดวิเคราะห์ การเลือกใช้คำ ในที่นี้รวมไปถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในครอบครัว #ห้ามพูดห้ามเถียง #ติดโทรศัพท์

โรงเรียนบ้านดงสว่าง อ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ห่างไกลและไม่เคยมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใดๆ มานานหลายปี ปีที่แล้ว มูลนิธิฯ ได้มาเริ่มต้นด้วยการจัดค่ายพัฒนานักเรียน เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ มาต่อยอดขยายผล เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เสริมหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านภาษาที่เหมาะสม ได้ฝึกซ้อมได้ปฏิบัติและนำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้และการนำเสนออย่างมีความสุขสนุกสนาน

ทั้งหมดนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration พวกเขาทำได้และจะพัฒนาการสื่อสารในระดับสูงที่ดีต่อไปได้เช่นกัน

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านดงสว่างที่เพียรพยายามฝึกซ้อมฝึกพูดฝึกการแสดงต่างๆ นาๆ ให้กับนักเรียน ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาที่ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และหม้อหุงข้าวใหญ่มอบให้กับโรงเรียนฯ อนุโมทนาสาธุทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ …/\…