ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว

ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ผู้แทนโดยคุณอัญชลี กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบพื้นที่การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว อ. รัตนวาปี จ. หนองคายอย่างเป็นทางการให้กับคณะกรรมการและครูประจำศูนย์ฯ เป็นที่เรียบร้อย… พื้นที่ปรับปรุงได้แก่ รางอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน ก่อสร้างห้องน้ำใหม่และปรับปรุงห้องน้ำเก่า ปรับปูพื้นใหม่และหลังคาด้านนอก ในจำนวนงบประมาณทั้งหมด 30,000-บาท ทั้งนี้ โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนของบ้านหนองแก้วจากหมู่ต่างๆ ร่วมออกแรงและดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองจนแล้วเสร็จ ขอบุญกุศลที่กัลยาณมิตรทุกท่านได้บริจาคร่วมการพัฒนาในครั้งนี้… อำนวยอวยชัยให้ท่านจงมีแต่ความเจริญ…. ขอขอบคุณ จาก มูลนิธิฯ _/_