ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ภายใต้โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students-TTS) มูลนิธิฯ ได้จัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานจัดหางาน จ. หนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการจัดหางานและเอกสารใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ…. ห้องเรียนพิเศษนี้จะเน้นทักษะการสื่อสารหลักได้แก่ การพูดและการฟัง นำการสอนโดยครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา คุณครู Kelly Corbett ซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมาจากประเทศนิวซีแลนด์