โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students – TTS)

โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students – TTS)

โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students) เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิฯ เปิดกว้างให้กับพี่ๆ เยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ แก่นักเรียนของโรงเรียนในหมู่บ้านที่ห่างไกล กิจกรรมครูอาสาสมัครประกอบด้วย ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้นักเรียนของโรงเรียนในชนบทที่อยู่ห่างไกลได้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างมากขึ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป

สถานการณ์โควิดเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักเรียน การไม่ได้มาเรียนหนังสือและเล่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนเป็นเวลานาน การติดเกมติดโทรศัพท์สื่อออนไลน์ เหล่านี้มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการเจิรญเติบโต เด็กหลายคน เมื่อประกอบกับการไม่เอาใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองทีปล่อยปละละเลย จึงทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม ไม่มีระเบียบวินัยและขาดความรับผิดชอบพื้นฐาน เมื่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ไร้ระเบียบและเป้าหมายสั่งสมเป็นเวลานานเข้า เด็กหลายคนจึงเกิดเป็นภาวะการถดถอยด้านสติปัญญา (Cognitive Regression) ไม่ยอมทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและการดูแลสุขลักษณะอนามัยของร่างกายตน ก็ดูเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครอง

พฤติกรรมเชิงลบเหล่านี้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน เพราะเมื่อนักเรียนไม่มีความพร้อม ทั้งทางร่างก่าย จิตใจและสติปัญญาที่จะมาโรงเรียน ประสิทธิภาพของการเรียนรู้นั้นย่อมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ยิ่งหากโชคร้ายมาประสบพบกับคุณครูที่ไม่ใส่ใจนักเรียน ผลกรรมที่จะเกิดกับนักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง

เป้าหมายของโครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย

โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (TTS) กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างไกลในเขตอีสานตอนบน ด้วยเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับ-การถดถอยในเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้จัดปรับรูปแบบและเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เคยดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มสาระสังเขปของ “ความปกติใหม่”–New Normal ที่นักเรียนทุกคนจะต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเรียนรู้ชีวิตใหม่ เพื่อให้อยู่ต่อไปได้อย่างมีสติ มั่นคงและปลอดภัย สามารถเข้าใจในตัวตนของตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวได้-ทั้งหมดนี้เพื่อทบทวนเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น จากนั้นให้นักเรียนจัดวางที่ตั้งของเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Mindset) ให้เป็นฐานตั้งต้นใหม่ภายใต้หลักการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และผู้คนรอบข้างในสังคมด้วยกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamwork and Relationship Building) โดยที่กิจกรรมการเรียนรู้ประจำฐานต่างๆ นั้น ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมข้อมูลและวิชาความรู้ตามวิชาหลักที่นักเรียนศึกษาตามลำดับ วิธีการถ่ายทอดความรู้ได้รับการจัดปรับให้ยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ปรับรูปแบบของเนื้อหาตามวิชาการให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์เพื่อให้น้องๆ ระดับช่วงชั้น ป.1 ป.2 สามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

โอกาสสำหรับอาสาสมัคร

มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครอาสาสมัคร ทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ที่มีจิตอาสาและความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทยในการพัฒนาเด็กๆ ที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ให้ได้มีข้อมูลและความรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์ fcyd2014@gmail.com