โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อำเภอรัตนวาปีหนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม อำเภอรัตนวาปีหนองคาย

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม โดยเริ่มต้นสำรวจและดำเนินการในเขต อ. รัตนวาปี เป็นลำดับแรก ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปรับปรุงในระหว่างปิดภาคเรียนและให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดเทอมใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่จะมาถึงนี้ โดยที่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรมอันเนื่องมาจากการขาดงบประมาณปรับปรุงและสถานที่ของศูนย์ฯ ที่อาศัยอาคารเก่าของวัดในเขตตำบลหนองแก้ว อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว จำนวนเด็กเล็ก 80 คน ครูและผู้ดูแลเด็ก 4 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ จำนวนเด็กเล็ก 45 คน ครูและผู้ดูแลเด็ก 4 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต จำนวนเด็กเล็ก 35 คน ครูและผู้ดูแลเด็ก 3 คน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมประกอบด้วย การต่อเติมและขยายห้องเรียนแยกเป็นสัดส่วนระหว่างอนุบาล 1 และอนุบาล 2 การต่อเติมส่วนขยายสำหรับล้างหน้าแปรงฟันให้กับเด็กเล็ก การต่อเติมและก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม การปรับและตกแต่งพื้นสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย การปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปัจจุบันเป็นรั้วไม้ไผ่) การปรับปรุงห้องครัวส่วนเตรียมอาหารกลางวัน มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับโครงการนี้เข้าไว้ในการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2558 และอยู่ในระหว่างการประสานงานกับฝ่ายช่างเทคนิคในการออกแบบและประมาณการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง หากผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่มูลนิธิฯ โดยข้อมูลของบัญชีธนาคารมูลนิธิฯ ท่านสามารถดูได้จาก Website ที่แนบมานี้ http://www.fellowship-thaichild.org/index.php-th-Donate มูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทันที่หลังจากได้รับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของการบริจาคในครั้งนี้ หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่ 089 5399119 หรืออีเมลล์ที่ fcyd2014@gmail.com มูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในครั้งนี้ ขออนุโมทนาสาธุด้วยเป็นอย่างยิ่ง จาก มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) จ. หนองคาย