โครงการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์

โครงการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์

สถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดหนองคายที่มูลนิธิฯ เราทำงานช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยกันมาหลายปีมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

  • บ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหวาย อำเภอเมืองหนองคาย เป็นสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ก่อตั้งโดยคุณพ่อเช (Father Michael Shea) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แรกเริ่มนั้นให้การช่วยเหลือครอบครัวและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอชไอวีเอดส์ ปัจจุบันบ้านซาลนิลลี่เฮ้าส์หนองคายให้การสงเคราะห์เด็กที่ทุกข์ยากลำบากทุกประเภท ทั้งที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนข้นแค้น ถูกทอดทิ้ง ถูกระทำรุนแรง เป็นต้น การสงเคราะห์นี้หมายความรวมถึงที่พักอาศัย อาหารการกิน การอบรมบ่มนิสัย การเรียนหนังสือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งหมดนี้ นับตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 18 ปี ปี ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 100 คน
  • บ้านมิตรมวลเด็ก ตั้งอยู่ในกลางเมืองหนองคายและดำเนินงานมามากกว่า 20 ปีแล้ว ให้การสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่ผู้ปกครองไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงและดูแล ตลอดจนการดูแลบำบัดรักษาเด็กที่เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติ ก่อนการส่งต่อให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้มีเมตตาที่ต้องการเลี้ยงดูแลเป็นบุตรหลานของตนเองต่อไป ปัจจุบัน มีเด็กปฐมวัยในการดูแลอยู่ทั้งหมด 10 คน

มูลนิธิฯ ของเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในการพัฒนาเด็กมาหลายปี กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ จำแนกตามความเหมาะสมและสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลักของการพัฒนายังคงเป็นการสร้างตัวตนและความเข้มแข็งให้กับเด็กๆ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สนุกสนาน การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเรียนรู้ทักษะทางสังคม รวมทั้ง การวางเป้าหมายในอนาคตของตนเอง กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการร่วมกันกับสถานสงเคราะห์ ได้แก่

  • การจัดหางบประมาณเพื่อสมทบกองทุนอาหารสำหรับเด็ก
  • การจัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
  • การจัดชั้นเรียนพิเศษระหว่างปิดเทอม
  • การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
  • การจัดกีฬาสีภายใน
  • การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก
  • การจัดงานคริสต์มาสและปีใหม่

ผู้มีจิตเมตตาท่านใด ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ สามารถบริจาคได้ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ร่วมบริจาค” ของเว็บไซต์เราแห่งนี้ กรณีที่ต้องการเข้าเยี่ยมหรือมอบสิ่งของบริจาคให้กับเด็กๆ โดยตรง กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์และไลน์ 089 5399119 ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุในบุญประโยชน์ที่เกิดแก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ