โครงการเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนผู้นำ

โครงการเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนผู้นำ

คำว่า เยาวชนหรือคนต้นแบบ ในโครงการนี้มีความหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมแล้วเป็นอย่างดี เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชม เห็นเป็นไอดอล (Idol) อยากจะเป็นและอยากจะทำอย่างนั้นด้วย คำอธิบายคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างย่อ คือการเป็นคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม เป็นเครื่องนำทางชีวิตและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (MQ ) กล่าวได้ว่ามีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด (IQ) มีสติตั้งมั่น ความอดทนอดกลั้น (EQ) ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ (AQ) ด้วยเจตจำนงนี้ มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) จึงได้จัดให้มีโครงการเยาวชนต้นแบบ เป็นการสร้างผู้นำเยาวชน รวมทั้ง การสืบต่อผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เพื่อให้งานพัฒนาเด็ก และเยาวชนของจังหวัดหนองคายมีการประสานส่งต่อ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิชาความรู้ที่จะได้จากการเรียนการสอนในระบบของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ถือเป็นฐานหลักของชีวิต ขณะเดียวกันการได้เรียนรู้และมี“ทักษะชีวิต” ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทักษะการดูแลสุขภาพ การควบคุมอารมณ์และความเครียด การตัดสินใจและแก้ปัญหา การป้องกันตนเองจากภาวะความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ จะเป็น “ต้นทุนและภูมิคุ้มกันชีวิต” ช่วยให้เด็กและเยาวชน สามารถนำชีวิตก้าวเดินไปข้างหน้า ท่ามกลางสภาพการณ์ต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างมั่นคง โครงการเยาวชนต้นแบบครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย และมีผู้นำเยาวชนจากอำเภอต่างๆ ในเขต จ. หนองคายเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเยาวชนที่มีศักยภาพและความสามารถพื้นฐานในการเป็นผู้นำอยู่แล้ว ให้เป็น “คนต้นแบบ” โดยใช้การฝึกพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำ

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มผู้นำเยาวชนให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกอำเภอของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งการขยายผลความร่วมมือไปยังเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ

3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้าน “จิตอาสา” ให้ผู้นำเยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แผนงานเพื่อการรณรงค์และสร้างจิตสำนักสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน แก่ประชาชนชาวหนองคาย