หน้าแรก

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

The Fellowship Foundation for Child and Youth Development

จะเลี้ยงลูกแบบใด ได้อย่างนั้น อยู่ที่พ่อแม่ปั้น ดังแถลง

ยังไม่สาย หากคิดจะเปลี่ยนแปลง ลูกจะแกร่ง อดทนเลิศ ประเสริฐคุณ

มูลนิธิกัลยาณมิตร

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

จุดเริ่มเดิมทีเกิดจากเจตจำนงของกลุ่มเพื่อนที่เคยศึกษาเล่าเรียนร่วมกันมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างมีความเห็นชอบตรงกันในการสนับสนุนการก่อตั้ง ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’

โครงการของเรา

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก
โครงการครูอาสาสมัครเพื่อนักเรียนไทย (Teach Thai Students – TTS)
โครงการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์